POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR ARBETSSÖKANDE

♢♢♢♢♢♢♢♢

Denna information förklarar hur MnO International AB behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

ALLMÄNT

Denna information gäller för dig som söker en tjänst hos oss. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är angelägna om att skydda och respektera din integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utifrån de krav som följer enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Mno International AB, org. nr. 556497-9457, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med (dvs. varför) och medlen (dvs. hur) för behandlingen av personuppgifter. Om du har några frågor eller vill veta mer om vår behandling, kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter: dataskydd@mno.se

 

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina uppgifter för rekryteringsändamål. Söker du en annonserad tjänst eller gör en öppen intresseanmälan kommer vi att gå igenom din ansökan i syfte att se vilka tjänster vi har som passar din profil. Om du har en intressant och passande profil kallar vi dig till intervju.

 

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning vilket innebär att vi har ett berättigat intresse att få behandla dina uppgifter för ett visst ändamål (dvs. att rekrytera nya medarbetare) och behandlingen bedöms inte kränka din integritet. Det förekommer att vi begär in intyg, t.ex. bevis om avslutad akademisk examen. I dessa fall inhämtar vi ditt samtycke, vilket görs i ett senare skede och inte i samband med att du ansöker om tjänsten.

 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH LAGRINGSTID

Vi behandlar följande uppgifter i samband med rekrytering:

 

• CV, personligt brev och kontaktuppgifter
• Intyg och/eller betyg från studier, tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare
• Kontaktuppgifter till referenser och uppgifter som lämnas av de som angivits som referenser
• Noteringar från intervjun, resultat från ev. tester och bakgrundskontroll

 

Om du söker en annonserad tjänst, blir erbjuden tjänsten och börjar jobba hos oss, raderas de uppgifter som inte krävs för anställningsförhållandet, resterande uppgifter bevaras i enlighet med vår integritetspolicy för anställda. Om du inte blir erbjuden tjänsten sparas uppgifterna i sex månader för rekryteringsändamål för att se om vi kan erbjuda dig en annan tjänst som passar din profil. Därefter sparas de i två års tid för det fall vi skulle behöva dem vid talan om ev. diskriminering. Om du söker en annonserad tjänst eller gör en öppen intresseanmälan sparas uppgifterna i två år.

 

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Mno International är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag inom Mno-koncernen, i de fall detta är nödvändigt för att genomföra rekryteringsprocessen, för det jobb du ansöker till. Vi kan även dela personuppgifter med externa företag, exempelvis samarbetspartners för genomförande av personlighetstester. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

 

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som t.ex. skatteverket eller om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

När vi behandlar dina personuppgifter har du under vissa förutsättningar särskilda rättigheter. Dessa är:

 

• Rätt till tillgång (registerutdrag), dvs. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av dina personuppgifter
• Rätt till rättelse, dvs. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
• Rätt till radering, dvs. en rätt att få dina uppgifter borttagna
• Rätt till begränsad behandling, dvs. en rätt att kräva att vår behandling begränsas, t.ex. om du anser att dina uppgifter inte är korrekta
• Rätt att återkalla ditt samtycke, notera dock att återkallandet inte påverkar lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke innan detta återkallades
• Rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag · Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
• Rätt att inge klagomål till myndighet om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag
• För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, eller veta mer om någon av rättigheterna, och förutsättningarna för att utöva dem, vänligen kontakta oss via uppgifterna ovan.